Web Service

เชื่อมโยงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร

รหัสประจำตัวประชาชน
รายการการเชื่อมโยงข้อมูล

ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ

ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกสถานบริการ

ข้อมูลผู้รับบริการ

ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตามเพศ

ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตามอายุ

ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตาประเภทกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตามสาเหตุการรับเข้า

ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตามสาเหตุการจำหน่ายออก

Loading ...