ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบ Qlife Plus (User) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบ Qlife Plus (Admin) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ดาวน์โหลด
ทะเบียนประวัติรายบุคคล ดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียนรับเข้า/จำหน่าย ดาวน์โหลด
แบบประเมินการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล ดาวน์โหลด
 
เนื้อหาการจัดฝึกอบรม ดาวน์โหลด
 
ดาวน์โหลด เบราว์เซอร์
  google chrome ดาวน์โหลด
 
ดาวน์โหลด เครื่องมือ
  ไดร์เวอร์สแกนลายนิ้วมือ ดาวน์โหลด
  โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ ดาวน์โหลด
  โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด
  โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล Linkage Center ดาวน์โหลด
Loading ...